Výstupy projektu IT4ALL – ITrampolína pre všetkých

Výstupy projektu IT4ALL – ITrampolína pre všetkých

ZOM Prešov, o.z., ako partnerská organizácia, participovala na projekte IT4ALL – ITrampolína pre všetkých. V nasledujúcom článku Vám prinášame výstupy a bližšie informácie...

Cieľom projektu bolo posilniť zamestnateľnosť a inklúziu ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a prostredníctvom inovatívneho modelu pre rozvoj individuálneho potenciálu im pomôcť pri integrácii do pracovného prostredia. Model bol vypracovaný a implementovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností.

Výstupy projektu:

Model Centra pre rozvoj pozostávajúceho z 2 nástrojov:

VPAC (Vocational Potential Assessment Center) – Hodnotiace centrum

EDC (Elevator Development Center) – Centrum pre rozvoj 


Hodnotiace centrum (Vocational Potential Assessment Center)


Hodnotiace centrum je pilotným Hodnotiacim centrom citlivým na inakosť  –  súbor hodnotiacich metód a aktivít zameraných na hodnotenie účastníkov spôsobom, kedy sa inakosť nestáva automaticky nevýhodou. Inakosť a diverzita sú  naopak považované za hodnotný prínos pre organizáciu.  Model Hodnotiaceho centra sa stane kaučingovým nástrojom, ktorý nasmeruje účastníkov podľa ich individuálneho výkonu. Otvoria sa im viaceré alternatívne príležitosti rozvoja ich kariéry a sebarealizácie v oblastiach pôsobnosti zapojených partnerských organizácií. Viac informácií.

Centrum pre rozvoj (Elevator Development Center)

Centrum pre rozvoj stavia na výsledkoch individuálneho výkonu účastníkov v rámci Hodnotiaceho centra. Jeho poslaním je nastaviť ciele na dosiahnutie kvalifikačných požiadaviek na konkrétne pracovné pozície.  Mapuje kompetencie a talent účastníkov a pomáha definovať ich individuálne rozvojové plány.  V rámci Centra pre rozvoj sú zostavené 3 interné tréningové programy, ktoré zohľadňujú špecifické potreby zamestnancov so znevýhodnením. Centrum pre rozvoj bolo pilotne testované kandidátmi vybratými na základe ich výkonu v Hodnotiacom centre. Viac informácií.

Partneri projektu:


Karpatská nadácia, (KN), SK, www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK,  www.myt-systems.sk
ZOM Prešov, SK , www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko,  www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko, www.it-services.hu

Aktivity projektu:

Trvanie projektu: október 3, 2016 – august 2, 2018


ITrampoline for ALL (IT4ALL) – results 

Duration: October 3, 2016 – August 2, 2018

Project Partners:

Carpathian Foundation, (CF), SK,  www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK,  www.t-systems.sk
ZOM Prešov, SK, www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), DE,  www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), H, ww.it-services.hu

ZOM Presov, one of the partners, participate on the Project IT4ALL. This is results of the project…

Project Goal is to foster employability and inclusion of people with fewer opportunities (physically disabled and socially disadvantaged) and facilitate their transition to the labour market through an inclusive and diversity sensitive Career Development Model that will be developed in a public-private partnership and fueled by international exchange of experience.

Project Output:

Career Development Model containing of 2 levels

VPAC – Vocational Potential Assessment Center
EDC – Elevator Development Center

Vocational Potential Assessment Center (VPAC) is planned to be a pilot diversity-sensitive assessment center – a set of assessment methods and activities to assess candidates and/or in such a manner that being different does not turn into a disadvantage, and so that diversity and new perspectives can be recognized and appreciated as a valuable potential to the organization. The newly designed and adopted VPAC model will serve as a couching tool which will navigate the participating candidates upon their individual performance results. They will be offered various career pathways either within the involved IT company, its development programs or alternatively through other project partners (CF) and associated partners (Labor Office).

The Elevator Development Center (EDC) is a further step of the career development model. It builds on the VPAC performance results of the participants. Its role is to establish specific development measures for the participants to meet the future career requirements. It will be used for mapping the competencies and talents of the participants and defining their future development plans. The EDC is planned to develop 3 in-company training programmes focused on an intensive (6 months) preparation for 3 work positions within the IT sector which will respect specific needs of employees with disabilities. The selected participants will be offered to take the developed programmes and enroll in the 6 months in-company training.

Project Activities:

  • Transnational Project Meetings
  • Training Trampoline
  • Development of the Project Outputs and their Testing
  • Short term Training Activities
  • Internship
  • Adaptation of the Project Outputs
  • Multiplier event

Súbory na stiahnutie