Agentúra osobnej asistencie

Agentúra osobnej asistencie

Hľadáte prácu?

Staňte sa osobným asistentom človeka so zdravotným postihnutím...!

Hľadáte osobného asistenta?

Vyberte si v našej Databáze OA... (viď nižšie v súboroch na stahnutie)...!

Navštívte našu Agentúru osobnej asistencie v pracovných dňoch v čase 10.00 - 14.00 hod., alebo volajte na 051/770 14 99, prípadne píšte na zompresov@zompresov.sk ...!

Osobná asistencia je definovaná v zákone č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Umožňuje človeku so zdravotným postihnutím viesť relatívne samostatný a nezávislý život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, pracovať, študovať, relaxovať a stať sa prínosom pre spoločnosť.

Osobná asistencia môže zabrániť:

 • rozpadu rodiny
 • izolácii človeka s postihnutím v byte, rodinnom dome
 • umiestneniu človeka so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnych služieb na celoročný pobyt
 • nadmernej záťaži a stresu rodinných príslušníkov


Osobný asistent je klientovi partnerom, ich vzájomný vzťah je osobný a zasahuje do intímneho života klienta preto si vyžaduje diskrétnosť. Klientom osobnej asistencie môže byť každý človek, ktorý potrebuje pomoc inej osoby a chce žiť plnohodnotným životom. Nemal by ale byť človek, ktorý chce iba pasívne prijímať pomoc bez snahy byť čo najviac sebestačným.

Posudzovanie rozsahu hodín osobnej asistencie:

 • počet hodín určí posudková komisia príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, opätovne posúdi každé 3 roky, v prípade potreby zvýšenia počtu hodín sa posúdenie môže vykonať skôr
 • počet hodín osobnej asistencie je najviac 7300 hodín ročne (20 hodín denne)


Poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu:

 • môže byť priznaná od 6. roku do 65 roku života
 • hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie je vo výške 3,82 EUR


Daňové a odvodové povinnosti osobného asistenta:

 • po uzavretí Zmluvy o výkone OA sa musí najneskôr do 30 kalendárnych dní zaregistrovať na príslušnom Daňovom úrade v mieste trvalého bydliska
 • podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu fyzických osôb (FO) do 31.3.
 • osobní asistenti, ktorí majú príjem len z osobnej asistencie neplatia zdravotné poistenie a zostávajú poistencami štátu 

Súbory na stiahnutie