Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo Občianské združenie ZOM Prešov ponúka odborné sociálne poradenstvo v oblasti:

• sprostredkovateľskej činnosti

poskytovanie všeobecných informácií k problematike zdravotného postihnutia; sprostredkovanie zamestnania, kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pobytov, prepravy; pomoc pri výbere a sprostredkovnie voľnočasových aktivít, vzdelávania; odborná a špeciálna pomoc; prehľad terénnych, ambulantných a stacionárnych služieb; bývanie; ubytovanie, ...

• pracovného uplatnenia

tréningové pracoviská; databáza uchádzačov o zamestnanie; sprostredkovanie zamestnania; abilympiády, ...

• sociálnych služieb

komplexné služby k osobnej asistencii – sprostredkovanie poskytovateľov, riešenie administratívno-ekonomických otázok; sprostredkovanie opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby; poradenstvo týkajúce sa kompenzačných pomôcok; sprostredkovanie rehabilitačných, pobytov, a starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ...

• legislatívy

poradenstvo v oblasti zákonov týkajúcich sa zdravotne handicapovaných ľudí; administratívna pomoc - formulácia listov, žiadostí a odvolaní; ekonomické a účtovné otázky v rámci zákona o sociálnej pomoci; príprava na predvolanie posudkovej komisie k určeniu miery funkčnej poruchy a foriem kompenzácií, komunikácia so štátnou správou, štátnymi a neštátnymi inštitúciami, ...

• rodinného poradenstva

všestranná pomoc rodinám; pomoci pri výbere školského alebo iného zariadenia pre handicapované deti; voľnočasových aktivít, ...

• vzdelávania

vyhľadávanie záujemcov pre ďalšie vzdelávanie, absolvovanie rekvalifikačných kurzov, resp. iných kurzov, organizovanie odborných seminárov; vydávanie informačno-poradenských letákov a brožúr; zapožičiavanie časopisov a odbornej literatúry, ...

Poradenstvo sa poskytuje v pondelok až piatok od 08.00 h – 16.00 hod. na adrese: ZOM Prešov Karpatská 18, 080 01 Prešov. Radi Vám poskytneme informácie na tel. 051/7701499, alebo na zompresov@zompresov.sk.

Sociálne poradenstvo ZOM Prešov finančne podporuje:

Súbory na stiahnutie