Boccia Tatra Cup 2021 – turnaj so srdcom

Boccia Tatra Cup 2021 – turnaj so srdcom

V dňoch 18. až 21. júna 2021 sa v športovej hale Alexandra Wellness Hotela v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už 6. ročník medzinárodného turnaja v boccii – Boccia Tatra Cup (BTC) – a to turnaj jednotlivcov aj turnaj párov a tímov. Hlavným organizátorom turnaja bolo ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím


Medzinárodný turnaj BTC je priateľským, kvalitným a prestížnym turnajom. V tomto roku sa celkovo zúčastnilo 44 hráčov zo 4 krajín. O kvalite turnaja vypovedá aj účasť hráčov, ktorí sú vo svetovom bodovaní na popredných priečkach, medzi nimi Tomáš Král SVK BC1 (4), Samuel Andrejčík SVK BC4 (6), Davor Komar (12), Adam Peška CZE BC3 (8), Róbert Mezík SVK BC2 (12).

Na turnaj boli prihlásení aj hráči z Poľska, avšak tesne pred turnajom boli nútení kvôli technickým komplikáciám svoju účasť zrušiť. Podobne aj hráči z Maďarska, ktorí prejavili veľkú ochotu sa turnaja zúčastniť, nakoniec od účasti ustúpili kvôli protipandemickým pravidlám, ktoré v tom čase platili v ich krajine.

Tradícia kvalitného, medzinárodného turnaja v našom regióne úspešne pokračuje. Medzinárodný turnaj v boccii na Slovensku sa dostáva do povedomia nielen v okolitých štátoch, ale aj v širšom okolí. Hoci je slovenská reprezentácia vo svetovej boccii veľmi úspešná, k hre s kvalitnými, zahraničnými hráčmi sa ostatná väčšina slovenských hráčov boccie nedostane. Podobne je to aj so zahraničnými účastníkmi z národnej úrovne. Pre mnohých športovcov boccie, je možnosť zahrať si aj s inými hráčmi, ako sú bežne zvyknutí v súťažiach na národnej úrovni, cennou a dôležitou skúsenosťou.

Turnaj pozostával so zápasov v základných skupinách a následných vyraďovacích, finálových zápasov. Športová hala, prepojená s hotelom je prístupná a prijateľne bezbariérová. Hralo sa na siedmich kurtoch s palubovkovým povrchom. Ubytovanie účastníkov a organizátorov bolo zabezpečené v Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne.

Napriek stálej prítomnosti pandemickej hrozby v našom regióne, sa nám podarilo zorganizovať bezpečnú spoločenskú akciu, kde sa mohli ľudia po dlhom čase izolácie znova stretnúť a rozvíjať zdravé sociálne kontakty. Turnaja sa zúčastnili hráči slovenskej reprezentácie boccie, ktorým po dlhej turnajovej odmlke poslúži ako dobrý odrazový mostík pre nadchádzajúcu paralympiádu v Tokyu. Na konci podujatia sa jeho účastníci otestovali antigénovými testami a výsledky testovaných osôb boli v každom jednom prípade negatívne.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z medzinárodného spoločenstva Visegrad Fund. Poslaním fondu je rozvíjať nápady na udržanie regionálnej spolupráce v strednej Európe.Bocca Tatra Cup 2021 - tournament with heart

From 18 to 21 June 2021, the 6th edition of the international boccia tournament - Boccia Tatra Cup (BTC) - took place in the sports hall of the Alexandra Wellness Hotel www.alexandrawellnesshotel.sk) in Liptovský Ján. Boccia is a Paralympic, indoor sport, based on the principle of throwing balls to the target (jack), similar in its essence to pétanque or curling. The main organizer of the tournament was ZOM Prešov - a civic association of people with disabilities (www.zompresov.sk).

The BTC International Tournament is a friendly, high quality and prestigious tournament. Players from the top of the world rankings as well as players from the national level took part in it. This year, a total of 44 players from 4 countries. The quality of the tournament is also evidenced by the participation of players who occupy leading positions in the world ranking, among them Tomáš Král SVK BC1 (4), Samuel Andrejčík SVK BC4 (6), Davor Komar (12), Adam Peška CZE BC3 (8), Róbert Mezík SVK BC2 (12).

Players from Poland were also registered for the tournament, but just before the tournament they were had to cancel their participation due to technical complications. Similarly, players from Hungary, who had shown great willingness to take part in the tournament, finally withdrew from participation due to the anti-pandemic rules that were in force in their country at that time.

The tradition of quality international tournament in our region continues successfully. The international boccia tournament in Slovakia is becoming known not only in the neighbouring countries, but also in the wider area. Although the Slovak national boccia team is remarkably successful in the world boccia tournaments, most other Slovak boccia players do not get a chance to play with high quality foreign players. The same is true with foreign participants from the national level. For many boccia athletes, the opportunity to play with players other than those they are normally used to in national level competitions is a valuable and important experience.

The tournament consisted of matches in the basic groups and subsequent elimination, final matches. The sports hall, which is connected to the hotel, is accessible and acceptably wheelchair-accessible. It was played on seven courts with a decking surface. Accommodation for participants and organizers was provided at the Alexandra Wellness Hotel in Liptovský Ján.

Despite the constant presence of the pandemic threat in our region, we managed to organize a safe social event where people could meet again after a long time of isolation and develop healthy social contacts. The tournament was attended by players of the Slovak national boccia team, for whom it will serve as a good stepping stone for the upcoming Paralympics in Tokyo after a long tournament break. At the end of the event, the participants were tested with antigen tests and the results of the tested persons were negative in every single case.

Main supporter:
The project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the international community of the Visegrad Fund. The mission of the Fund is to develop ideas to sustain regional cooperation in Central Europe.

Kontakt na koordinátora projektu / Contact the project coordinator: Boris Klohna, zompresov@zompresov.sk

História / History Boccia Tatra Cup: ... 2015 ... 2016 ... 2017 ... 2018 ... 2019

Partneri projektu / Project partners:

Súbory na stiahnutie

Galéria