Komunitné centrum ZOM Prešov v prevádzke

Komunitné centrum ZOM Prešov v prevádzke

Vážení priatelia, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na spustenie novej služby Komunitné centrum ZOM Prešov. Službu sme oficiálne spustili 1.5.2015 a doplnili sme tak portfólio našich aktivít smerom do komplexnosti. Komunitné centrum funguje už v existujúcich priestoroch Galérie Abilympiáda na Masarykovej 20 Prešov (areál bývalých vojenských kasárni).

Služby v Komunitnom centre poskytujeme ambulantnou a terénnou formou a primárnou cieľovou skupinou sú ľudia so zdravotným postihnutím a ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Aktivity Komunitného centra sú zameraná na predchádzanie ohrozenia klientov, aby nedochádzalo k rozpadu rodiny. Terénna sociálna služba pre rodiny v ich prirodzenom prostredí, ktoré sa náhle ocitnú v ťažkej životnej situácii z hľadiska zmeny zdravotného stavu ich člena. Rodiny ktorých členom je dieťa, alebo dospelý so zdravotným postihnutím. Hlavným zámerom je týmto rodinám poskytnúť podporné služby, aby nedochádzalo k rozpadu rodiny a následnému umiestňovaniu klientov do ústavných zariadení.

Podporné služby zamerané na zvládanie náhlej zmeny v živote klienta, ako aj komplexné poradenstvo a nastavenie služieb podľa indikovaných potrieb klientov. Zmierňovanie negatívnych spoločenských dopadov na klientov so zdravotným postihnutím. Poradenstvo v oblasti zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, riešenie bezbariérovosti, motivácia k nezávislému spôsobu života.

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

  • Sociálne poradenstvo

  • Sprevádzanie

  • Sieťovanie

  • Distribúcia

  • Mediácia

  • Advokácia

  • Záujmová činnosť

  • Skupinové aktivity

  • Komunitné aktivity, prepájanie majority s minoritouSpustenie Komunitného centra bude napĺňať ciele nášho združenia, pre kvalitný a nezávislý spôsob života ľudí so zdravotným postihnutím.

V Prešove dňa 6.5.2015, vypracoval Mgr. Michal Kall - riaditeľ Komunitného centra - ZOM Prešov, o.z.

Galéria