Boccia Tatra Cup 2023 – Turnaj so srdcom

Boccia Tatra Cup 2023 – Turnaj so srdcom

V dňoch 15. až 20. júna 2023 sa v športovej hale Alexandra Wellness Hotel*** v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už 7. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov, párov a tímov v paralympijskom športe boccia – Boccia Tatra Cup 2023.Do turnajov 7. ročníka podujatia sa aktívne zapojilo celkom 48 hráčov z 8 krajín Európy - Jednotlivci: 46 hráčov (8 krajín / SVK, CZE, HUN, POL, SLO, CRO, GBR/ENG, BEL), Páry a tímy: 46 hráčov (7 krajín / SVK, CZE, HUN, POL, SLO, CRO, GBR/ENG). Nechýbali tu také zvučné mená ako Samuel Andrejčík (SVK/BC4), Davor Komár (CRO/BC4), Radek Procházka (CZE/BC4), Alexandra Szabo (HUN/BC4), Róbert Mezík (SVK/BC2), Francis Rombouts (BEL/BC2), Rastislav Kurilák (SVK/BC2), Vivien Nagy (HUN/BC2), či Tomáš Král (SVK/BC1). Súťaže prebiehali v kategóriách Jednotlivci - BC1, BC2, BC3, BC4, Tímy - BC1/BC2 a Páry - BC3, BC4 najprv v skupinách, potom systémom vyraďovacích a finálových zápasov. Hralo sa na 6 hracích kurtoch s palubovkovým povrchom v bezbariérovej športovej hale hotela, kde boli pre účastníkov podujatia zabezpečené aj strava a ubytovanie.

4-dňové športové zápolenie podujatia dopĺňal príťažlivý sprievodný program s edukačno – sociálnym zameraním: prezentácie projektu pre verejnosť a živá prezentácia boccie a projektu BTC na námestí pred Mestským úradom v Liptovskom Hrádku, „Workshopy so Samuelom a Michaelou” pod vedením ambasádorov Samuela Andrejčíka a Michaely Balcovej, či rozlúčkový večierok s hudbou, tancom a polnočným ohňostrojom.

BTC sa dostal do povedomia hráčov svojou priateľskou atmosférou a benefitmi v podobe nádhernej lokality a možností na aktívny relax a rekondíciu. Získal si dobré meno medzi špičkovými hráčmi, je však stále otvorený aj pre začiatočníkov a hráčov bez medzinárodnej klasifikácie. Poskytuje priestor na získavanie a cezhraničnú výmenu herných skúsenosti, aj jedinečnú príležitosť stretnúť sa a zahrať si s idolmi a hviezdami. Prispieva k rozvoju boccie v regióne V4, vytvára priestor na cezhraničnú spoluprácu, podporuje vznik priateľstiev a sociálnu inklúziu ľudí s najťažšími telesnými postihmi. Zaslúžene mu patrí prívlastok „Turnaj so srdcom”.

Organizátor podujatia: ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím

Moderátor otváracieho a záverečného ceremoniálu: Gabriel Blcháč / www.moderatorgabriel.sk

Účinkujúci: detský folkórny súbor Cindruška pod vedením umeleckej vedúcej Mgr. Eleny Jurenovej / www.cindruska.sk

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z medzinárodného spoločenstva Visegrad Fund. Poslaním fondu je rozvíjať nápady na udržanie regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Viac informácií o podujatí na novom webe projektu: www.bocciatatracup.sk

------

Boccia Tatra Cup 2023 – The tournament with a heart

In the Alexandra Wellness Hotel*** sports hall in Liptovský Ján from June 15 to 20, 2023, the 7th year of the international Individuals and Pairs & Teams tournament in the Paralympic sport of boccia – Boccia Tatra Cup 2023 was held.

In the tournaments of the 7th year of this event, a total of 48 players from 8 European countries actively were participating - Individuals: 46 players (8 countries / SVK, CZE, HUN, POL, SLO, CRO, GBR/ENG, BEL) & Pairs and teams: 46 players (7 countries / SVK, CZE, HUN, POL, SLO, CRO, GBR/ENG). There were such famous names as Samuel Andrejčík (SVK/BC4), Davor Komár (CRO/BC4), Radek Procházka (CZE/BC4), Alexandra Szabo (HUN/BC4), Róbert Mezík (SVK/BC2), Francis Rombouts (BEL /BC2), Rastislav Kurilák (SVK/BC2), Vivien Nagy (HUN/BC2), or Tomáš Král (SVK/BC1). Competitions took place in the categories Individuals - BC1, BC2, BC3, BC4, Teams - BC1/BC2 and Pairs - BC3, BC4, first in groups, then by a system of elimination and final matches. It was played on 6 playing courts with the deck surface in the barrier-free sports hall of the hotel, where meals and accommodation were also provided for the participants of the event.

The 4-day sports competition of the event was complemented by the attractive accompanying program with an educational and social focus: public presentations and the live presentation of boccia and the BTC project on the square in front of the City Hall in Liptovský Hrádok, the "Workshops with Samuel and Michaela" led by ambassadors Samuel Andrejčík and Michaela Balcová, or the goodbye party with music, dancing and midnight fireworks.

BTC became known to players with its friendly atmosphere and benefits such as a beautiful location and opportunities for active relaxation and reconditioning. It has gained a reputation among top players, but is still open to beginners and players without international classification. It provides a space for gaining and cross-border exchange of gaming experience, as well as the unique opportunity to meet and play with idols and stars. It contributes to the development of boccia in the V4 region, creates space for cross-border cooperation, supports the formation of friendships and social inclusion of people with the most severe physical disabilities. He deserves the epithet "Tournament with heart".

The event organizer: ZOM Prešov - civil association of people with disabilities

The opening and closing ceremonies moderator: Gabriel Blcháč / www.moderatorgabriel.sk

The performers: children's folk ensemble "Cindruška" led by artistic director Mgr. Elena Jurenova / www.cindruska.sk

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

More information about the event on the new project website: www.bocciatatracup.sk


Galéria