2% pre ZOM Prešov

2% pre ZOM Prešov

Milí priatelia, podporovatelia! Aj v tomto roku môžete určiť, kam poputujú 2% Vami už zaplatených daní. Jednoduchým spôsobom tak môže urobiť každý, kto je zamestnaný alebo podniká a za obdobie minulého roka nejakú daň odviedol. Cely proces je naozaj veľmi jednoduchý a Vás to nestojí, okrem ochoty, priazne a dobrého pocitu, prakticky nič.

Naša organizácia je, aj pre tento rok, zaregistrovaná ako príjemca 2% daní. Prostriedky, ktoré týmto spôsobom získame budú použité na aktivity pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Prevádzkujeme bezbariérovú prepravu, poradenstvo, chránené pracoviská, organizujeme rekondičné pobyty, spoločenské, kultúrne a športové podujatia.

Rozhodnite sa pre nás a nasmerujte 2% z Vašich už zaplatených daní pre našu organizáciu ZOM Prešov! A poraďte tak prosím aj ďalším svojim známym! Ďakujeme...

Údaje o organizácii:

ZOM Prešov
Prešov, 080 01, Karpatská 18
občianske združenie
IČO: 377 866 87


Spôsob poukázania podielu zaplatenej dane

Fyzické osoby - postup krokov na poukázanie 2% alebo 3%...


Zákon o dobrovoľníctve umožňuje osobám, ktoré vykonávali dobrovoľnícku činnosť v počte minimálne 40 hodín a predložili o tom potvrdenie, možnosť darovať až 3 % dane z príjmov. Podmienkou je pripojiť k vyhláseniu s potvrdením o zaplatenej dani „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“, ktoré vystaví prijímajúca organizácia. 3 % z dane môžu darovať aj fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie. Musia však k nemu rovnako pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Zamestnanci... Najneskôr do 15. februára 2018 je potrebné posledného zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania. Tento zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov (nezabudnite do 5. februára 2018 písomne požiadať ostatných zamestnávateľov o vystavenie Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti). Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť a daňový bonus, môže požiadať o vykonanie zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VII. je potrebné vyznačiť, že zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia na účely § 50. 

Z tohto potvrdenia si každý zistí dátum zaplatenia dane (r. 05) a vypočíta si 2% resp. 3% zo  zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môže v prospech organizácie poukázať. Minimálna suma musí byť 3,- €.

Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane (pri 3% aj s potvrdením o výkone dobrovoľníckej činnosti) doručte (poštou, prípadne osobne) do 30. apríla 2018 na ľubovoľný daňový úrad. 

Fyzické  osoby, ktoré podávajú daňové priznanie... Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania. Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21. Fyzické osoby môžu poukázať 2% (resp. 3%, ak vykonávali dobrovoľnícku činnosť a majú potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) z dane v prospech iba jedného. Minimálna suma musí byť 3,- €.

Riadne vyplnené daňové priznanie (a prípadné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) musia v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.  

Právnické osoby - postup krokov na poukázanie 1% alebo 2%...


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania. Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21.

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 1% alebo 2% viacerým prijímateľom, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 8,- € pre jedného prijímateľa. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5% zo zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1% zaplatenej dane.

V prípade splnenia podmienky poskytnutia finančného daru najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2017 (do 31. marca 2018, prípadne neskôr, ak má firma odklad na podanie daňového priznania) najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov, je daňovník oprávnený vyhlásiť, že sa má poukázať podiel do výšky 2% zaplatenej dane. Dokladom o prijatí daru bude darovacia zmluva (v prílohe) a príjmový doklad resp. doklad o prevode finančných prostriedkov. Ak právnická osoba neposkytne dar, môže poukázať iba 1% zo zaplatenej dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie musí PO v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.

Súbory na stiahnutie