Náhradné plnenie

Náhradné plnenie

Náhradné plnenie = výhodné riešenie pre každú organizáciu s 20 a viac zamestnancami

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov , § 64, sa môžete vyhnúť „pokute“ za neplnenie si povinnosti zamestnávať zákonom stanovený počet pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou (so zdravotným postihnutím). A to tak, že zadáte zákazku chránenému pracovisku, ktorého prevádzkovateľom je aj občianske združenie ZOM Prešov.

 

Výhody zákazky oproti pokute:

Ušetríte viac ako 11% prostriedkov

Hodnota zákazky môže byť o viac ako 11% nižšia oproti pokute.

Získate protihodnotu

Zadaním zákazky u nás môžete získať cenné protihodnoty vo forme cenných umeleckých diel z našej Galérie Abilympiáda, palety služieb podľa Vášho výberu, alebo špičkových školení mäkkých zručností. Pokuta, to sú pre Vás vyhodené peniaze.

Podporíte ušľachtilé aktivity

Naše združenie realizuje aktivity na podporu najmä mladých ľudí s telesným postihnutím Náhradné plnenie je teda dobré rozhodnutie prinášajúce aj dobrý pocit.

PONÚKANÉ SLUŽBY A PRODUKTY

Umelecké diela z našej galérie

Získajte prostredníctvom náhradného plnenia štýlové a hodnotné umelecké diela z našej Galérie Abilympiáda . Vystavujú u nás talentovaní umelci so zdravotným hendikepom aj zdraví, profesionálni autori i laici. Kúpou diel podporíte umelcov morálne aj finančne.

V rámci náhradného plnenia Vám zabezpečíme aj dopravu diel na Vami určené miesto. To znamená, že už nebudete mať žiadne iné výdavky mimo náhradného plnenia.

Paleta služieb

Získajte prostredníctvom náhradného plnenia paletu služieb podľa vlastného výberu.

  • Administratívne činnosti – kopírovanie, balenie, skladanie a pod.
  • Poradenstvo a administratívna podpora vzniku a prevádzky Vášho chráneného pracoviska.
  • Preprava ľudí a materiálu – prostredníctvom našej Prepravnej služby.
  • Inzercia v našom časopise Možnosti.
  • Kolportéri – distribúcia Vašich letákov do schránok prešovských domácností.
  • Príprava občerstvenia – vrátane dovozu.

Školenia mäkkých zručností

Získajte prostredníctvom náhradného plnenia špičkové vzdelávanie Vašich pracovníkov v oblasti mäkkých zručností. Ide o témy zamerané na marketing, manažment a osobnostný rozvoj.

Náhradným plnením zákazkou na naše vzdelávacie služby môžete prefinancovať všetky priame aj nepriame náklady s nimi spojené – odmena školiteľa, prenájom vhodnej miestnosti, prenájom techniky (flipchart, projektor), nákup materiálu (papiere a fixky, školiace materiály, perá a podložky pre účastníkov), občerstvenie a strava (aj s obedom), doprava účastníkov a pod. To znamená, že už nebudete mať žiadne iné výdavky mimo náhradného plnenia.