OZ Vánok, Prešov

OZ Vánok, Prešov
Autor so zdravotným postihnutím
Občianske združenie VÁNOK sa venuje deťom a mládeži s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých výchova je vážne narušená, a ktoré sú umiestnené v Krízovom stredisku, Hlavná 58 v Prešove. Hlavným poslaním združenia je rozvoj osobnosti týchto klientov, poskytnutie podpory a príležitosti na sebarealizáciu a vytváranie podmienok na plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.