Šanca pre ľudí so ZP na uplatnenie sa v IT...

Šanca pre ľudí so ZP na uplatnenie sa v IT...

ZOM Prešov v spolupráci s Karpatskou nadáciou, spoločnosťou T-Systems a zahraničnými partnermi z Maďarska a Nemecka realizujú projekt „ITrampoline FOR ALL (IT4ALL)“. Projekt trvá od októbra 2016 do augusta 2018.

Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť a integráciu mladých ľudí so znevýhodnením (fyzickým a sociálnym) do pracovného trhu v oblasti informačných technológií.  V rámci projektu bude vytvorený pilotný model tréningovo-rozvojového centra so zameraním na IT, ktoré  bude rešpektovať špecifiká a zhodnocovať potenciál cieľovej skupiny.


Myšlienka projektového zámeru vychádza z aktuálnej situácie na pracovnom trhu a z trendov a perspektív, ktoré vývoj pracovného trhu charakterizujú v našom geografickom kontexte. Sektor informačných technológií je aktuálne a aj perspektívne najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom v stredoeurópskom regióne. Ľudia so znevýhodnením, ktorí majú predpoklady niektoré z pracovných pozícií plnohodnotne zastávať, si zaslúžia dostať šancu. Partnerstvo, ktoré bude cieľ projektu napĺňať pozostáva z 5 subjektov, ktorých záujem o tému podpory zamestnanosti a mladých ľudí so znevýhodnením spája.

Karpatská nadácia s regionálnou pôsobnosťou na východnom Slovensku

ZOM Prešov - združenie ľudí s telesným postihnutím

CJD BBW - nemecká organizácia s dlhoročnou expertízou a skúsenosťami s integráciou sociálne vylúčenej a znevýhodnenej mládeže

T-Systems Slovakia


IT Services Hundary (IT SH) Maďarsko


Partneri vypracujú 3 stupňový tréningovo-rozvojový model, ktorý v rámci projektu otestujú a vyhodnotia na pilotnej skupine účastníkov. Skupina bude integrovať cca. 30 % ľudí s telesným hendikepom a 20 % ľudí so sociálnym znevýhodnením.


Po úvodnom intenzívnom a interaktívnom tréningu (Trampolína) zameranom na integráciu znevýhodnených a na zručnosti a kompetencie pre trh práce budú účastníci a ich individuálny potenciál zhodnotení v hodnotiacom centre (VAPC) a následne v Centre pre rozvoj a vzdelávanie (EDC). Po zhodnotení progresu a individuálnych predpokladov im bude ponúknutá pracovná pozícia v IT spoločnosti, prípadne medzinárodná stáž v partnerskej organizácii -  IT SH Maďarsko.

Všetky stupne tréningovo-rozvojového modelu budú vypracované s ohľadom na špecifiká a potreby cieľovej skupiny. Pre tento účel budú v rámci projektu nemeckým partnerom vyškolení interní/externí lektori (SK, HU), ktorí sa budú podieľať na vývoji Centra pre rozvoj a vzdelávanie.

... ak hľadáte pracovné uplatnenie a zaujíma Vás oblasť IT technológií ...

... neváhajte a prihláste sa ...


e- mail: zompresov@zompresov.sk
tel. +421 904 596 079
Mgr. Matúš Grega, ZOM Prešov

----------------------------------------------- english version ---------------------------------------------------

Project Title:

ITrampoline FOR ALL (IT4ALL)

Duration:

October 3, 2016 – August 2,  2018

Project Partners:

Carpathian Foundation, (CF), SK www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK www.t-systems.sk
ZOM Prešov, SK www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), G www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), H, www.it-services.hu

Project Goal is to foster employability and inclusion of people with fewer opportunities (physically disabled and socially disadvantaged) and facilitate their transition to the labour market through an inclusive and diversity sensitive Career Development Model that will be developed in a public-private partnership and fueled by international exchange of experience.

Project Output: Career Development Model

1: VPAC - Vocational Potential Assessment Center
2. EDC - Elevator Development Center

VPAC: Vocational Potential Assessment Center (VPAC) is planned to be a pilot diversity-sensitive assessment center  - a set of assessment methods and activities to assess candidates and/or in such a manner that being different does not turn into a disadvantage, and so that diversity and new perspectives can be recognized and appreciated as a valuable potential to the organization. The newly designed and adopted VPAC model will serve as a couching tool which will navigate the participating candidates upon their individual  performance results. They will be offered various career pathways either within the involved IT company, its development programs or alternatively through other project partners (CF) and associated partners (Labor Office).

EDC: The Elevator Development Center (EDC) is a further step of the career development model. It builds on the VPAC performance results of the participants. Its role is to establish specific development measures  for the participants to meet the future career requirements. It will be used for mapping the competencies and talents of the  participants and defining their future development plans. The EDC is planned to develop 3 in-company training programmes focused on an intensive (6 months) preparation for 3 work positions within the IT sector which will respect specific needs of employees with disabilities. The selected participants will be offered to take the developed programmes and enroll in the 6 months in- company training. 

Project Activities:

Transnational Project Meetings
Training Trampoline
Development of the Project Outputs and their Testing
Short term Training Activities
Internship
Adaptation of the Project Outputs
Multiplier event

For more detailed information see: http://karpatskanadacia.sk/en/2016/12/itrampoline-for-all-it4all/

Súbory na stiahnutie