ITrampolína pre všetkých

ITrampolína pre všetkých

Cieľom projektu je posilniť zamestnateľnosť a inklúziu ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a prostredníctvom inovatívneho modelu pre rozvoj individuálneho potenciálu im pomôcť pri integrácii do pracovného prostredia. Model bude vypracovaný a implementovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností.

Výstupy projektu: Model Centra pre rozvoj pozostávajúceho z 2 nástrojov:


- VPAC (Vocational Potential Assessment Center) – Hodnotiace centrum
- EDC (Elevator Development Center) – Centrum pre rozvoj 

Hodnotiace centrum (Vocational Potential Assessment Center)


Hodnotiace centrum je pilotným Hodnotiacim centrom citlivým na inakosť  –  súbor hodnotiacich metód a aktivít zameraných na hodnotenie účastníkov spôsobom, kedy sa inakosť nestáva automaticky nevýhodou. Inakosť a diverzita sú  naopak považované za hodnotný prínos pre organizáciu.  Model Hodnotiaceho centra sa stane kaučingovým nástrojom, ktorý nasmeruje účastníkov podľa ich individuálneho výkonu. Otvoria sa im viaceré alternatívne príležitosti rozvoja ich kariéry a sebarealizácie v oblastiach pôsobnosti zapojených partnerských organizácií.

Centrum pre rozvoj (Elevator Development Center)


Centrum pre rozvoj stavia na výsledkoch individuálneho výkonu účastníkov v rámci Hodnotiaceho centra. Jeho poslaním je nastaviť ciele na dosiahnutie kvalifikačných požiadaviek na konkrétne pracovné pozície.  Mapuje kompetencie a talent účastníkov a pomáha definovať ich individuálne rozvojové plány.  V rámci Centra pre rozvoj sú zostavené 3 interné tréningové programy, ktoré zohľadňujú špecifické potreby zamestnancov so znevýhodnením. Centrum pre rozvoj bolo pilotne testované kandidátmi vybratými na základe ich výkonu v Hodnotiacom centre.

Partneri projektu:


- Karpatská nadácia, (KN), Slovensko
- T-Systems Slovakia, Slovensko
- ZOM Prešov, Slovensko
- Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko
- IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko

Aktivity projektu:


- Nadnárodné projektové stretnutia
- Tréning trampolína
- Vývoj a terstovanie výstupov projektov
- Krátkodobé školiace a tréningové aktivity
- Stáž
- Adaptácia projektových výstupov
- Multiplikačné aktivity

Trvanie projektu: október 3, 2016 – august 2, 2018


Link na ostatné informácie o projekte...

Súbory na stiahnutie