Boccia Tatra Cup 2023

Boccia Tatra Cup 2023

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím, ŠK BOCCIA ZOM Prešov a partneri projektu Boccia Tatra Cup Vás srdečne pozývajú na „Boccia Tatra Cup 2023” - 7. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov, párov a tímov v paralympijskom športe boccia s jeho sprievodným programom.Termín: 15. - 20. jún 2023
Miesto konania: Športová hala a areál „Alexandra Wellness Hotel”, Liptovský Ján, Slovensko

PROGRAM PODUJATIA

1. „Boccia Tatra Cup 2023” - Jednotlivci / BC1, BC2, BC3, BC4 (bez rozdielu pohlaví)
Prestížny priateľský medzinárodný turnaj jednotlivcov s tradične kvalitným hráčskym obsadením, otvorený pre klasifikovaných hráčov boccie všetkých výkonnostných úrovní.

2. „Boccia Tatra Cup 2023” - Páry a Tímy / páry BC3, BC4, tímy BC1/BC2
Kvalitný priateľský medzinárodný turnaj párov a tímov, otvorený pre klasifikovaných hráčov boccie všetkých výkonnostných úrovní a aj medzinárodne zostavené súťažné zoskupenia.

3. „Boccia Tatra Cup 2023” - Workshopy / 4 x 2 h
Séria otvorených tréningových workshopov, určená hlavne menej skúseným a začínajúcim hráčom boccie (aj nesúťažiacim), ich trénerom a športovým asistentom, vedená metodikom boccie a niekoľkými špičkovými ambasádormi.

4. Sprievodný program
Verejné prezentácie projektu, organizátora a projektových partnerov „Boccia Tatra Cup 2023”, večerné spoločenské aktivity pre účastníkov podujatia, možnosti na relax a rekondíciu.

„Boccia Tatra Cup” je prestížny, hráčmi obľúbený, nebodovaný a zároveň jediný medzinárodný turnaj v boccii, organizovaný na území Slovenska. Je otvorený pre klasifikovaných hráčov boccie všetkých výkonnostných úrovní. Vďaka tradičnej účasti viacerých špičkových hráčov sveta poskytuje začínajúcim a menej skúseným ligovým hráčom medzinárodný priestor na získavanie a výmenu cenných herných skúsenosti. Je pre nich jedinečnou príležitosťou stretnúť sa a zahrať si so svojimi idolmi a hviezdami. Popri hráčoch z krajín V4 na 7. ročníku BTC očakávame aj účastníkov z ďalších krajín širšieho regiónu (Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Belgicko, Anglicko, Wales,...).

Podujatie realizujeme v prekrásnom prostredí Jánskej doliny na Liptove, v Nízkych Tatrách. Hotelový areál „Alexandra Wellness Hotel”, kde budú účastníci podujatia zároveň ubytovaní, je popri športovej hale vybavený aj posilňovňou, wellness a bazénom. Účastníkom podujatia poskytne dostatok priestoru nielen na tréningy a spoločné večerné posedenia, ale aj na spoznávanie regiónu, vychádzky do okolia, aktívny relax a rekondíciu.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

--------------- ENGLISH --------------

Boccia Tatra Cup 2023

ZOM Prešov - a civil association of people with disabilities, the sports club BOCCIA ZOM Prešov and Boccia Tatra Cup project partners cordially invite you to the "Boccia Tatra Cup 2023" - the 7th year of the Individuals & Pairs and Teams international tournament in the Paralympic sport of boccia with its accompanying program.

Date: June 15 - 20, 2023
Place of the event: the "Alexandra Wellness Hotel" sports hall and hotel complex, Liptovsky Jan, Slovakia

PROGRAM OF THE EVENT

1. „Boccia Tatra Cup 2023” - Individuals / BC1, BC2, BC3, BC4 (regardless of gender)
The prestigious friendly international tournament of individuals with a traditionally high-quality player cast, which is open to classified boccia players of all player levels.

2. „Boccia Tatra Cup 2023” - Pairs and Teams / pairs BC3, BC4, teams BC1/BC2
The quality friendly international tournament of pairs and teams, which is open to classified boccia players of all player levels and also internationally compiled competition groups.

3. „Boccia Tatra Cup 2023” - Workshops / 4 x 2 hours
The series of open training workshops, which are intended mainly for less experienced and beginner boccia players (even non-competitors), their coaches and sports assistants, guided by boccia methodologist and a few top ambassadors.

4. Accompanying program
Public presentations of the "Boccia Tatra Cup 2023" project and the project organizer and partners, evening social activities for the event participants, opportunities for relaxation and reconditioning.

"Boccia Tatra Cup" is the prestigious, popular among players, unscored and at the same time the one and only international boccia tournament, which is organized in Slovakia. It is open to classified boccia players of all player levels. Thanks to the traditional participation of several world's top players, it provides with an international space to gain and exchange valuable gaming experience for beginners and less experienced national level players. For them, it is a unique opportunity to meet and play with their idols and stars. Along with players from V4 countries we also expect participants from other countries of the wider region (Croatia, Slovenia, Austria, Belgium, England, Wales,...) at the 7th year of BTC.

The event is held in the beautiful surroundings of Janska dolina in Liptov, in the Low Tatras. The hotel complex "Alexandra Wellness Hotel", where the participants of the event will also be accommodated, is equipped with a gym, wellness and swimming pool in addition to the sports hall. It will provide the participants of the event with enough space not only for training and joint evening sessions, but also for getting to know the region, walks in the surroundings, active relaxation and reconditioning.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Partneri projektu / Project partners:


Súbory na stiahnutie