Boccia Tatra Cup 2020

Boccia Tatra Cup 2020

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím a jeho športový klub usporiada v dňoch 18. - 23. 6. 2020 Boccia Tatra Cup, medzinárodný turnaj v tomto paralympijskom športe, v športovej hale pri Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne.Jedná sa o významné medzinárodné podujatie pre športovcov s ťažkým telesným postihnutím organizované na Slovensku. Zúčastnia sa ho národne klasifikovaní hráči z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Anglicka, Walesu, Ukrajiny, Belgicka, Slovenska, prípadne aj z ďalších európskych krajín. Uskutočnia sa súťaže v jednotlivcoch BC1, BC2, BC3, BC4, tímoch BC1/BC2 a pároch BC3, BC4.

PROGRAM BTC 2020:

18. - 21. 6. 2020 - Medzinárodný turnaj - jednotlivci
21. - 23. 6. 2020 - Medzinárodný turnaj - páry a tímy

Sprievodné podujatie (18. - 23. 6. 2020): Prezentácia občianskeho združenia ZOM Prešov, partnetov BTC 2020 z krajín V4 a podujatia BTC 2020 pre miestne samosprávy a verejnosť v Liptovskom regióne

Cieľom podujatia je prezentácia nových talentov, výmena skúseností, vzájomné spoznávanie sa, porovnanie výkonnosti, ako aj príprava na ďalšie, vrcholné európske a svetové podujatia.

Termín prihlásenia je do 12. 4. 2020

Tešíme sa na Vás! - Tím ZOM Prešov

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z medzinárodného spoločenstva Visegrad Fund. Poslaním fondu je rozvíjať nápady na udržanie regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

ZOM Prešov - an NGO of people with physical disabilities and his sports club is organizing on 18. - 23. 6. 2020 - Boccia Tatra Cup - International tournament in a Paralympic discipline, in the sport indoor arena near Alexandra Wellness Hotel, www.awhotel.sk in Liptovský Ján.

It is an important international event for athletes with severe physical disability organized in Slovakia. The participants will be nationally qualified players from Czech Republic, Hungary, Poland, Croatia, England, Wales, Ukraine, Belgium, Slovakia and possibly also from other European countries. Competitions will be held in Individuals in the categories BC1, BC2, BC3, BC4, Teams BC1/BC2 and Pairs BC3, BC4.

THE PROGRAM BTC 2020:

18. - 21. 6. 2020 - International tournament - individuals
21. - 23. 6. 2020 - International tournament - pairs and teams

Tournament accompanying event (18. - 23. 6. 2020): Presentation of the civic association ZOM Prešov, BTC partners from V4 countries and BTC events to local governments and public in the Liptov region

The aim of the event is to offer an opportunity for the presentation of new talents, exchange of experiences, getting to know each other, performance comparison as well as the preparation for other European and world top events.

Deadline is 12. 4. 2020.

You are kindly invited and we are looking for your participation! - Team ZOM Prešov.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

História / History Boccia Tatra Cup: ... 2015 ... 2016 ... 2017 ... 2018 ... 2019

Kontakt na koordinátora projektu / Contact the project coordinator: Boris Klohna, zompresov@zompresov.sk

Partneri projektu / Project partners:

Súbory na stiahnutie

Galéria